خانه / خدمات ما

خدمات ما

  • تامین نیروی انسانی  و متخصص و خدماتی  اداری و مالی و… در مراکز بهداشتی درمانی, سلامت و بیمارستان ها
  • خدمات خرید خدمت واداره ی مراکز بهداشتی و درمانی ,درمانگاه ها, پارکلینیک ها,بخش های بیمارستانی و….
  • مجری انجام خدمات  و پشتیبانی  سلامت در کشور