توجه
بدون داشتن شناسه و رمز ثبت مشخصات اطلاعات فاقد اعتبار است.

سامانه ثبت مشخصات پرسنل جدیدالورود به تحت پوشش شرکت

شماره کدملی

شماره شناسنامه

شماره ی سریال شناسنامه

شماره پرسنلی

شمار شناسه ثبت مشخصات
*دریافت از شرکت*

شماره رمز ثبت مشخصات
*دریافت از شرکت*

تاریخ تولد

سال ماهروز


محل صدور

اپلود و ارسال تصویر شناسنامه
صفحه اول
صفحه دوم
صفحه سوم
صفحه چهارم
اپلود و ارسال تصویر کارت ملی

ادرس دقیق محل سکونت

کدپستی محل سکونت
تلفن منزل

تلفن همراه

محل اشتغال

ادرس محل اشتغال *درج استان و شهروبه صورت دقیق و کامل

تلفن محل اشتغال

نوع شغل

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

اپلود و ارسال مدرک تحصیلی

اپلود و ارسال بیمه مسولیت
بر اساس تحصیل و شغل

ایا تابه حال بیمه تامین اجتماعی داشته اید بلی شماره بیمه را ارسال می کنمخیر ولی نیازمند بیمه هستم

شماره بیمه تامین اجتماعی

اپلود وارسال سوابق بیمه تامین اجتماعی

اپلود و ارسال تصویر
صفحه اول دفترچه تامین اجتماعی

وضعیت تاهل متاهلمجرد

تعداد فرزندان

ارسال و اپلود تصویرشناسنامه همسر و فرزندان
صفحه اول همسر
صفحه اول همسر
صفحه اول همسر
صفحه اول همسر
صفحه دوم همسر
صفحه دوم همسر
صفحه دوم همسر
صفحه دوم همسر
صفحه اول فرزند
صفحه اول فرزند
صفحه اول فرزند
صفحه اول فرزند
صفحه اول فرزند
صفحه اول فرزند
صفحه اول فرزند
صفحه اول فرزند
صفحه اول فرزند
صفحه اول فرزند
صفحه اول فرزند
صفحه اول فرزند

ارسال عکس 3*4 پرسنلی

نام بانکی که تمایل به دریافت حقوق و مزایا هستید

شماره حساب بانک
نام شعبه

اینجانب تمام محتوای فرم را به صورت کامل و دقیق و بدون اشتباه پر کرده و از صحت اطلاعات کاملا
اطمینان دارم و هرگونه مغایرت و سو استفاده در تکمیل فرم به عهده خود می باشد

قبول دارم